Pork Katsu OR Chicken Katsu Teriyaki

Select A Size
Pork Katsu - 17.50
Chicken Katsu - 17.50
Quantity